Is-sejħa tan-Nisrani

Qari mill-Evanġelju skont San Ġwann
Ġw 21:19-31
F’dak iż-żmien, Ġesù raġa’ deher lid-dixxipli ħdejn il-baħar ta’ Tiberija. Dehrilhom hekk: Xmun Pietru, Tumas, li jgħidulu t-Tewmi, Natanjel minn Kana tal-Galilija, ulied Żebedew u tnejn oħra mid-dixxipli tiegħu kienu flimkien. Xmun Pietru qalilhom: “Sejjer nistad”. Qalulu: “Ħa niġu miegħek aħna wkoll”. Marru, rikbu d-dgħajsa, u dak il-lejl ma qabdu xejn.

Filgħodu mas-sebħ, Ġesù kien qiegħed ix-xatt, imma d-dixxipli ma kinux jafu li kien Ġesù. Ġesù qalilhom: “Għandkom x’tieklu,…

It-Tielet Ħadd tal-Avvent

EVANĠELJU Lq 3:10-18
Qari mill-Evanġelju skont San Luqa

F’dak iż-żmien, in-nies kienu jistaqsu lil Ġwanni u jgħidulu: “Mela x’għandna nagħmlu?”. U huwa kien iweġibhom: “Min għandu żewġ ilbiesi, jaqsam ma’ min ma għandu xejn, u min għandu x’jiekol jagħmel l-istess”. Resqu wkoll xi pubblikani biex jitgħammdu u qalulu: “Mgħallem, x’għandna nagħmlu aħna?”. U huwa weġibhom: “Tissikkaw lil ħadd biex jagħtikom taxxi iżjed milli jmisskom tieħdu”. Staqsewh ukoll xi suldati u qalulu: “U…

Żewġ komunitajiet, sejħa waħda

Għal dawn l-aħħar għoxrin sena iffurmajt parti minn komunità ta’ lajċi. Sentejn ilu dħalt fil-komunità tas-Seminarju bħala seminarista. Minkejja li dawn iż-żewġ komunitajiet għandhom struttura u għan differenti, is-sejħa hija waħda – li nikber fl-imħabba lejn ħuti fil-komunità li jien qiegħed ngħix fiha. Is-sejħa li nħobb b’modi żgħar u ġieli moħbija lil ta’ madwari tibqa’ sejħa diffiċli għaliex titlob minni li mmut għalija nnifsi – titlob li npoġġi l-interessi u l-kumdità ta’ ħuti qabel tiegħi. Fil-maġġoranza assoluta din titlob…