“U baqa’ miexi magħhom”

Dakinhar stess fl-ewwel jum tal-ġimgħa, ġara li tnejn mid-dixxipli kienu sejrin lejn raħal jismu Għemmaws, xi sittin stadju bogħod minn Ġerusalemm, jitħaddtu bejniethom fuq kull ma kien ġara. Huma u jitħaddtu u jitkixxfu bejniethom, Ġesù nnifsu resaq lejhom u baqa’ miexi magħhom. Imma għajnejhom kellhom xi jżommhom u ma setgħux jagħrfuh. U…

Evanġelju
Ibqa’ magħna, għax issa sar ħafna ħin.
Lq 24:13-35

Qari mill-Evanġelju skont San Luqa

Dakinhar stess fl-ewwel jum tal-ġimgħa, ġara li tnejn mid-dixxipli kienu sejrin lejn raħal jismu Għemmaws, xi sittin stadju bogħod minn Ġerusalemm, jitħaddtu bejniethom fuq kull ma kien ġara. Huma u jitħaddtu u jitkixxfu bejniethom, Ġesù nnifsu resaq lejhom u baqa’ miexi magħhom. Imma għajnejhom kellhom xi jżommhom u ma setgħux jagħrfuh. U…

It-Tnejn u Tletin Ħadd taż-Żmien ta’ Matul is-Sena

F’dak iż-żmien, resqu fuqu xi wħud mis-Sadduċej, dawk li jiċħdu l-qawmien mill-imwiet, u staqsewh: “Mgħallem, Mosè ħallielna miktub: ‘Jekk wieħed imutlu ħuh miżżewweġ u dan ikun bla tfal, dak ikollu jiżżewweġ l-armla biex inissel ulied lil ħuh’. Issa jkun hemm sebat aħwa, u l-kbir iżżewweġ u miet bla tfal. It-tieni wieħed, u…

Qari mill-Evanġelju skont San Luqa

F’dak iż-żmien, resqu fuqu xi wħud mis-Sadduċej, dawk li jiċħdu l-qawmien mill-imwiet, u staqsewh: “Mgħallem, Mosè ħallielna miktub: ‘Jekk wieħed imutlu ħuh miżżewweġ u dan ikun bla tfal, dak ikollu jiżżewweġ l-armla biex inissel ulied lil ħuh’. Issa jkun hemm sebat aħwa, u l-kbir iżżewweġ u miet bla tfal. It-tieni wieħed, u…

Lura għall-għeruq

Il-viżjoni u l-ħolma tiegħi għall-knisja hija waħda li bħala knisja nerġgħu mmorru lura għall-għeruq – il-Kelma ta’ Alla – u nerġgħu niskopru l-qawwa tat-talb.

“U l-kelma ta’ Alla kienet tixtered dejjem aktar;
l-għadd tad-dixxipli kien jiżdied ħafna f’Ġerusalemm,
u kotra kbira ta’ qassisin kienu joqogħdu għall-fidi.”
Atti 6:7

L-ewwel insara kienu jemmnu fil-qawwa tat-talb u l-Kelma, u għalhekk kienu jaraw mirakli liema bħalhom. It-tama tagħhom ma kinitx f’kemm jagħmlu attivitajiet…

Is-sejħa tan-Nisrani

Qari mill-Evanġelju skont San Ġwann
Ġw 21:19-31
F’dak iż-żmien, Ġesù raġa’ deher lid-dixxipli ħdejn il-baħar ta’ Tiberija. Dehrilhom hekk: Xmun Pietru, Tumas, li jgħidulu t-Tewmi, Natanjel minn Kana tal-Galilija, ulied Żebedew u tnejn oħra mid-dixxipli tiegħu kienu flimkien. Xmun Pietru qalilhom: “Sejjer nistad”. Qalulu: “Ħa niġu miegħek aħna wkoll”. Marru, rikbu d-dgħajsa, u dak il-lejl ma qabdu xejn.

Filgħodu mas-sebħ, Ġesù kien qiegħed ix-xatt, imma d-dixxipli ma kinux jafu li kien Ġesù. Ġesù qalilhom: “Għandkom x’tieklu,…

It-Tielet Ħadd tal-Avvent

EVANĠELJU Lq 3:10-18
Qari mill-Evanġelju skont San Luqa

F’dak iż-żmien, in-nies kienu jistaqsu lil Ġwanni u jgħidulu: “Mela x’għandna nagħmlu?”. U huwa kien iweġibhom: “Min għandu żewġ ilbiesi, jaqsam ma’ min ma għandu xejn, u min għandu x’jiekol jagħmel l-istess”. Resqu wkoll xi pubblikani biex jitgħammdu u qalulu: “Mgħallem, x’għandna nagħmlu aħna?”. U huwa weġibhom: “Tissikkaw lil ħadd biex jagħtikom taxxi iżjed milli jmisskom tieħdu”. Staqsewh ukoll xi suldati u qalulu: “U…

Żewġ komunitajiet, sejħa waħda

Għal dawn l-aħħar għoxrin sena iffurmajt parti minn komunità ta’ lajċi. Sentejn ilu dħalt fil-komunità tas-Seminarju bħala seminarista. Minkejja li dawn iż-żewġ komunitajiet għandhom struttura u għan differenti, is-sejħa hija waħda – li nikber fl-imħabba lejn ħuti fil-komunità li jien qiegħed ngħix fiha. Is-sejħa li nħobb b’modi żgħar u ġieli moħbija lil ta’ madwari tibqa’ sejħa diffiċli għaliex titlob minni li mmut għalija nnifsi – titlob li npoġġi l-interessi u l-kumdità ta’ ħuti qabel tiegħi. Fil-maġġoranza assoluta din titlob…