MESSAĠĠ MIR-RETTUR

IS-SEMINARJU HUWA...

 • L-ambjent fejn permezz tar-relazzjoni tiegħi m’Alla, mal-oħrajn u bl-esperjenzi kollha li ngħaddi minnhom, ’il quddiem inkun nista’ nservi aħjar lil Alla u l-poplu tiegħu fis-saċerdozju.

  Gylan Camilleri, fil-ħames sena

  Il-post fejn raġel jifforma moħħu, ġismu u ruħu fix-xbieha ta’ Ġesu Kristu.

  Ian Diacono, fil-ħames sena
 • Il-post li fih ngħixu bħala komunità biex niddixxernu, nikbru fir-relazzjoni tagħna m’Alla u nifformaw ruħna biex inkunu saċerdoti skont il-qalb tiegħU.

  Sean Abela, fis-sitt sena

  Il-post fejn issir taf aħjar lilek innifsek permezz tad-diversi esperjenzi u formazzjoni li jwassluk biex tifhem u tagħraf l-Imħabba li hemm f’din is-sejħa ta’ servizz.

  Marvic Mallia, fl-ewwel sena
 • Il-post fejn grupp ta’ nies minn realtajiet u esperjenzi differenti jgħixu bħala komunità waħda b’għan komuni - li nsiru nixbhu ’l-Kristu u nwettqu r-rieda tiegħu.

  Clive Seychell, fil-ħames sena

  Il-post fejn jiena nsir naf aħjar min jien, fejn jgħini nkompli nfittex fuq is-sejħa u li din hija għotja lil Alla u lill-oħrajn.

  Karl Andrew Schembri, fir-raba’ sena
 • Il-post fejn kull wieħed minna jikber bħala persuna b’identità, u fejn niġu mogħtija l-għodda biex ’il quddiem inservu l-poplu bl-aħjar mod possibbli.

  Rev. Roderick Baldacchino, fis-seba’ sena

  Il-post ta’ FORMA-zzjoni: fejn il-bniedem jingħata forma li tixbah aktar lil Ġesu Kristu.

  Rev. Joshua Cortis, fis-seba’ sena
 • Post ta’ formazzjoni fejn wieħed, filwaqt li jkompli jiddixxerni s-sejħa tiegħu, jiġi ffurmat b’mod ħolisitku biex jingħata f’servizz totali għall-Poplu t’Alla.

  Malcolm Saliba, fir-raba’ sena

  Fejn is-seminarista jirċievi formazzjoni umana, spiritwali, intelletwali u pastorali, filwaqt li jkompli jimxi lejn l-imitazzjoni ta’ Kristu, ir-Ragħaj il-Kbir.

  André Psaila, fl-ewwel sena
 • Id-dar fejn nitolbu flimkien, niġu iffurmati flimkien, ngħaddu żminijiet sbieħ u inqas sbieħ flimkien; fuq kollox huwa l-post li jgħinni nikber fir-relazzjoni tiegħi m’Alla.

  Mattia Agius Muscat, fit-tieni sena

  Il-post li fih, permezz tat-talb, ta' sħabi u tal-esperjenzi kollha li għext kbirt fis-sejħa tiegħi li b'ferħ inservi għal ħajti kollha bħala saċerdot.

  Rev. Jean-Claude Schembri, fis-seba’ sena
 • Skejjel differenti ta’ talb u ta’ ħsieb, li jiġu flimkien biex ikabbru lill-bniedem umanament u fis-servizz għall-oħrajn, bis-sabar u bil-ferħ.

  Jean Claude Attard, fis-sitt sena

  L-esperjenza li fiha niġi kkonformat ma’ Kristu.

  Matthew Sammut, fit-tielet sena