MESSAĠĠ MIR-RETTUR

IS-SEMINARJU HUWA...

 • Fejn l-aħwa tal-komunità jikbru f'aspetti differenti biex jilħqu għan komuni: li jħobbu u jixbhu iżjed lil Ġesù.

  Luke Vella, fit-tieni sena

  Il-post li jgħini nkun quddiem Ġesù biex nagħraf aħjar is-sejħa tiegħi.

  Daniel Abela, fit-tieni sena
 • L-ambjent fejn permezz tar-relazzjoni tiegħi ma' Alla, mal-oħrajn u bl-esperjenzi kollha li ngħaddi minnhom, ’il quddiem inkun nista’ nservi aħjar lil Alla u l-poplu tiegħu…

  Rev. Gylan Camilleri, fis-seba’ sena

  Il-post fejn raġel jifforma moħħu, ġismu u ruħu fix-xbieha ta’ Ġesu Kristu.

  Rev. Ian Diacono, fis-seba’ sena
 • Il-post fejn issir taf aħjar lilek innifsek permezz tad-diversi esperjenzi u formazzjoni li jwassluk biex tifhem u tagħraf l-Imħabba li hemm f’din is-sejħa ta’ servizz.

  Marvic Mallia, fit-tielet sena

  Il-post fejn grupp ta’ nies minn realtajiet u esperjenzi differenti jgħixu bħala komunità waħda b’għan komuni - li nsiru nixbhu ’l Kristu u nwettqu r-rieda…

  Rev. Clive Seychell, fis-seba’ sena
 • Il-post fejn jiena nsir naf aħjar min jien, fejn jgħini nkompli nfittex fuq is-sejħa u li din hija għotja lil Alla u lill-oħrajn.

  Karl Andrew Schembri, fis-sitt sena

  Post ta’ formazzjoni fejn wieħed, filwaqt li jkompli jiddixxerni s-sejħa tiegħu, jiġi ffurmat b’mod ħolisitku biex jingħata f’servizz totali għall-Poplu t’Alla.

  Malcolm Saliba, fis-sitt sena
 • Fejn is-seminarista jirċievi formazzjoni umana, spiritwali, intelletwali u pastorali, filwaqt li jkompli jimxi lejn l-imitazzjoni ta’ Kristu, ir-Ragħaj il-Kbir.

  André Psaila, fit-tielet sena

  Id-dar fejn nitolbu flimkien, niġu ffurmati flimkien, ngħaddu żminijiet sbieħ u inqas sbieħ flimkien; fuq kollox huwa l-post li jgħinni nikber fir-relazzjoni tiegħi m’Alla.

  Mattia Agius Muscat, fir-raba’ sena
 • L-esperjenza li fiha niġi kkonformat ma’ Kristu.

  Matthew Sammut, fil-ħames sena