Il-Magħmudija tal-Mulej

EVANĠELJU Lq 3:15-16,21-22
Qari mill-Evanġelju skont San Luqa

F’dak iż-żmien, il-poplu kien qiegħed jistenna ħerqan, u kulħadd kien jistaqsi lilu nnifsu dwar Ġwanni, jekk kienx hu l-Messija. Għalhekk Ġwanni qabad u qal lil kulħadd: “Jien, ngħid għalija, ngħammidkom bl-ilma, imma ġej wieħed aqwa minni, li ma jistħoqqlix inħollu l-qfieli tal-qorq tiegħu. Hu jgħammidkom bl-Ispirtu s-Santu u n-nar”.

Ġara li, wara li tgħammed il-poplu kollu, Ġesù tgħammed ukoll u, waqt li kien qiegħed jitlob, is-smewwiet infetħu, u niżel l-Ispirtu s-Santu u deher fuqu fis-sura ta’ ħamiema. U mis-sema ġie leħen jgħid: “Inti Ibni l-għażiż; fik sibt l-għaxqa tiegħi”.

Il-Kelma tal-Mulej
R/. Tifħir lilek Kristu

Niftħu qalbna għall-Kelma ta’ Alla

F’dak iż-żmien, il-poplu kien qiegħed jistenna ħerqan, u kulħadd kien jistaqsi lilu nnifsu dwar Ġwanni, jekk kienx hu l-Messija. Għalhekk Ġwanni qabad u qal lil kulħadd: “Jien, ngħid għalija, ngħammidkom bl-ilma, imma ġej wieħed aqwa minni, li ma jistħoqqlix inħollu l-qfieli tal-qorq tiegħu. Hu jgħammidkom bl-Ispirtu s-Santu u n-nar”.

Ġara li, wara li tgħammed il-poplu kollu, Ġesù tgħammed ukoll u, waqt li kien qiegħed jitlob, is-smewwiet infetħu, u niżel l-Ispirtu s-Santu u deher fuqu fis-sura ta’ ħamiema. U mis-sema ġie leħen jgħid: “Inti Ibni l-għażiż; fik sibt l-għaxqa tiegħi”. (Lq 3:15-16,21-22)

i. Il-poplu kien qiegħed jistenna ħerqan, u kulħadd kien jistaqsi lilu nnifsu dwar Ġwanni, jekk kienx hu l-Messija

Hemm kapaċità fil-poplu li jistenna, jittama; li ma jikkuntentax bix-xejn, bil-bżar fl-għajnejn. Hemm kapaċità tal-poplu li jistaqsi, ifittex; li ma jikkuntentax b’dak li jlellex, b’dak li jagħmel ħoss!
 
Anke Ġwanni żamm dik il-kapaċità li jsaqsi, li jiġi sorpriż b’Messija differenti minn dak li immaġina; “Int dak li għandu jiġi jew nistennew ieħor?” (Lq 7,19)

Kif dak li jgħammed bl-Ispirtu u n-nar huwa ta’ qalb ħelwa u umli?
Kif għandu l-paċenzja ma jaqlax is-sikrana iżda jistenna?
Għaliex lid-dixxipli li riedu jniżżlu n-nar mis-sema fuq is-Samaritani jwaqqafhom?

ii. Hu jgħammidkom bl-Ispirtu s-Santu u n-nar

Id-dixxipli jitgħammdu bl-Ispirtu s-Santu u bin-nar f’Pentekoste, wara li Ġesù għex ħajtu bil-qawwa tal-Ispirtu bin-nar iħeġġeġ bla ma jeqred b’ħajja li tingħata bla tintemm (passjoni, mewt, qawmien).
 
Imma Ġwanni tgħammed bl-Ispirtu sa miż-żjara li kellu fil-ġuf, tgħammed u għex bin-nar: b’ħajtu mogħtija, maqfula f’ħabs iżda ħielsa għax emmen aktar fil-verità milli fil-poter: x’ħin rasu maqtugħa bniedem kbir!

Nar differenti milli immaġina – imma ferm isbaħ.
Il-bniedem li mhux jitkellem fuq il-fjamma, il-ħeġġa, fuq Alla iżda bniedem li jsib il-kuraġġ li jħalli lil Alla jidħol fih u jsir fjamma, ħeġġa, nar.

iii. waqt li kien qiegħed jitlob … mis-sema ġie leħen jgħid: “Inti Ibni l-għażiż; fik sibt l-għaxqa tiegħi

Mal-oħrajn, donnu fl-aħħar tal-kju, li marru jitgħammdu (jew jieħdu l-vaċċin)!
Imma hemm, propjru fejn jidher li spiċċa l-kju, niltaqgħu ma dak li kollox sar bih:
is-smigħ fis-silenzju – “inti Ibni” – il-verità eterna li l-ebda salib ma joqtol – “l-għażiż” – il-kriterju tal-għażliet u l-istil ta’ kulma jagħmel – qaddej t’Alla: “fik sibt l-għaxqa tiegħi” (Is 42,1).

Waqt li qed titlob … idħol fl-esperjenza ta’ Ġesù u isma’ l-bidu tal-ħolqien tiegħek.

Ħalli lil Ġesù jkellem lil qalbek

  • Fejn hemm stennija taqbad fik?

  • Tixtieq titgħammed, issir nar? Jew tippreferi titkellem biss?

  • “The Lord plays and diverts Himself in the garden of His creation, and if we could let go of our own obsession with what we think is the meaning of it all, we might be able to hear His call and follow Him in His mysterious, cosmic dance. … no despair of ours can alter the reality of things; or stain the joy of the cosmic dance which is always there. Indeed, we are in the midst of it, and it is in the midst of us, for it beats in our very blood, whether we want it to or not. Yet the fact remains that we are invited to forget ourselves on purpose, cast our awful solemnity to the winds and join in the general dance.” ― Thomas Merton, New Seeds of Contemplation

Missierna li inti fis-smewwiet …