Seek Encounter

Ejja u ngħaqad magħna għal ftit jiem biex tgħix f’komunità, titlob u tirrifletti.

Din hija opportunità tajba għal min jixtieq joqgħod ftit għal kwiet, filwaqt li jkompli bil-ħidma tiegħu ta’ kuljum.

Dan il-mument flimkien jista’ jgħin biex wieħed ikompli jiskopri lilu nnifsu u dak li Alla jixtieq minnu.

Min ikun interessat għandu jimla l-formola li hawn mehmuża. Għal aktar infornazzjoni…

Luke Vella, fit-tielet sena

Fejn l-aħwa tal-komunità jikbru f’aspetti differenti biex jilħqu għan komuni: li jħobbu u jixbhu iżjed lil Ġesù.

Daniel Abela, fit-tielet sena

Il-post li jgħini nkun quddiem Ġesù biex nagħraf aħjar is-sejħa tiegħi.

Mons. Sidor Formosa

Monsinjur Sidor Formosa, magħruf bħala l-Fundatur tal-Orsolini Maltin, twieled il-belt Valletta fil-15 ta’ Novembru 1851 minn familja sinjura u nobbli, l-ewwel fost tliet aħwa li t-tnejn l-oħra mietu żgħar. Minkejja li l-ġenituri tiegħu kienu jixtiquh isir tabib jew avukat u jiżżewweġ biex ikompli r-razza, meta kellu tnax-il sena, Sidor qal lil ommu li hu la ried isir avukat u lanqas jiżżewweġ iżda ried isir qassis. 

Għalkemm ommu għall-ewwel ippruvat tbiddillu fehmtu, meta rat li…

L-Isqof Dom Mauro Caruana

L-Isqof Dom Mauro Caruana twieled il-Furjana fis-16 ta’ Novembru tal-1867, u fil-magħmudija tiegħu semmewh Luigi. Meta kien għad għandu disa’ snin tilef lil ommu, u missieru daħħlu jistudja fis-Seminarju ta’ Għawdex. Sena wara beda jattendi l-Kullegg Sant’Injazju f’Tas Sliema mmexxi mill-Ġiżwiti. Ta’ sbatax-il sena daħal mal-patrijiet Benedittini ta’ Fort Augustus fl-Iskozja fejn ingħata l-isem ta’ Mauro. Ġie ordnat saċerdot fl-14 ta’ Marzu tal-1891, fl-eta ta’ 24 sena. Wara l-ordinazzjoni, is-superjuri tiegħu bagħtuh Ruma biex ikompli l-istudji tiegħu…

Mons. Salvin Bartoli Galea

Monsinjur Salvin Bartoli Galea, magħruf għall-ħidma twila tiegħu fil-qasam tal-ġurnaliżmu Kattoliku, twieled il-Belt fis-6 ta’ Diċembru tal-1914. Meta kiber studja fil-Liċeo u f’żogħżitu huwa kien jattendi iċ-Circolo Gioventù Cattolica fil-Belt. Meta l-ġurnal Kattoliku Leħen Is-Sewwa ġie afdat f’idejn l-Azzjoni Kattolika, huwa kien wieħed miż-żgħażagh li l-aktar kien jgħin lill-avukat Herbert Ganado, li kien l-editur ta’ dan il-gurnal. Darba kiteb: “Jien ma għandi ebda dubju li l-gurnaliżmu hu vokazzjoni. Ħassejt minn mindu kont għadni żgħir ġibda li ngħidilha…

Mons. Mikiel Azzopardi

Monsinjur Mikiel Azzopardi, magħruf bħala l-Fundatur tad-Dar tal-Providenza, twieled il-Belt, fl-10 ta’ Frar 1910, l-ewwel fost tmien aħwa. Beda l-Università biex jistudja ħalli jsir avukat iżda wara erba’ snin li kien ilu jistudja l-Liġi, għaraf li l-Mulej kien qiegħed isejjaħlu biex isir saċerdot, u għalhekk telaq l-istudju tal-Liġi u mar jistudja Ruma fl-Università Gregorjana minn fejn ħa l-Baċċellerat fit-Teologija. Ġie ordnat saċerdot fit-22 ta’ Diċembru 1934, fl-età ta’ 24 sena, mill-Isqof Dom Mauro Caruana.

B’qalb safja

Fis-Solennità tal-Epifanija tal-Mulej, nhar il-Ħadd 3 ta’ Jannar 2021, Mons. Arċisqof Charles J. Scicluna istitwixxa lil tliet seminaristi bħala letturi fil-Ministeru tal-Lettorat. Imma ħafna nies jistaqsu Lettur u Lettorat x’inhuma eżatt?

Fit-triq lejn is-saċerdozju jasal mument fejn is-seminarista jwiegħed li ser jieħu bis-serjetà iktar minn qatt qabel ir-responsabbiltà li jkun jaf sewwa l-Iskrittura Mqaddsa u jwassalha lil kull min jiltaqa’ miegħu. Dan iseħħ b’mod uffiċjali fl-għoti tal-Ministeru tal-Lettorat. Permezz ta’ dan il-ministeru s-seminarista jsir…

Qaddejja tal-Ewkaristija

L-aħħar ministeru li jingħata qabel id-Djakonat, huwa l -Akkolitat. Il-Kelma akkolitu ġejja mill-kelma Griega acolitus li tfisser li tassisti, li timxi wara xi ħadd. Din tikkonferma l-mixja li qed jagħmel l-akkolitu fid-dixxipulat wara Kristu, hu u jħejji ruħu għas-saċerdozju. Bħala akkolitu, wieħed jingħata l-uffiċċju li jgħin u jassisti lis-saċerdot u lid-djakni fil-qadi tal-ministeru tagħhom waqt iċ-ċelebrazzjoni tal-Ewkaristija, iqarben lil ħutu Insara, fosthom ukoll lill-morda fi djarhom, li jitħeġġeġ fl-imħabba personali tiegħu lejn l-Ewkaristija, u fuq kollox li…

Tweldilna Salvatur

Meditazzjonijiet qosra marbuta mar-rakkont tat-twelid ta’ Ġesù għal dan iż-żmien tal-Milied

Qari mill-Evanġelju skont San Luqa
Illum twildilkom Salvatur (Lq 2:1-14)

F’dik il-ħabta Ċesari Awgustu ħareġ digriet biex isir ċensiment fid-dinja kollha. Dan kien l-ewwel ċensiment li sar meta Kirinu kien gvernatur tas-Sirja. U kulħadd mar biex jinkiteb, kull wieħed fil-belt tiegħu.

Ġużeppi wkoll mar mill-Galilija, mill-belt ta’ Nazaret, u tala’ l-Lhudija, fil-belt ta’ David jisimha Betlehem – għax hu kien…