Bħal mera (Ġw 14:15-21)

Fl-Evanġelju ta’ nhar il-Ħadd inkomplu naqraw minn Ġwanni hu u jislet l-aħħar kliem ta’ Ġesù. Ġesù, f’din il-biċċa ta’ dan id-diskors, iwiegħed li se jibgħatilna avukat; din il-wegħda hi wegħda ta’ ferħ, bl-antiċipazzjoni ta’ miġja ġdida ta’ Kristu, li tidher l-għaqda tiegħu mal-Missier – u magħna.

Ġesù jgħid li l-imħabba vera hi l-ħarsien tal-Kmandamenti, inkella nkunu qegħdin nidħku bina nfusna: ma nistgħux nippretendu li nħobbu lil xulxin jekk lanqas, tal-anqas, nirrispettaw lil dawk li ngħixu magħhom, lil dawk li naħdmu magħhom, u lill-komunitajiet tagħna. Dan l-avukat imwiegħed hu difensur, l-Ispirtu li d-dinja ma tistax tirċievih għax la tarah u lanqas tagħrfu. Ġesù qiegħed jistedinna, għalhekk, nidħlu f’din ir-relazzjoni t’imħabba, u bis-serjetà.

F’vers 21 naraw ukoll bidla fl-indirizz ta’ Ġesù. Mhux aktar jindirizza lid-dixxipli tiegħu (“intom”), iżda jinkludi lilna lkoll (“min iħobb” lilu), aħna li aħna l-poplu t’Alla. Il-“min” hi sejħa indirizzata lil kull min għandu r-rieda li jagħmel il-Kmandamenti, għax kif rajna diġà, din l-osservazzjoni hi mħabba vera. Jekk hemm atteġġjament mhux faċli hu dak li nħobbu lil xulxin, li kuljum irridu nibdew mill-ġdid. L-arti tal-imħabba rridu nitgħallmuha kuljum. Ġesù jagħżel li juri lilu nnifsu lil min lest iħobbu.

Ġesù jindirizzata t-talba lill-Missier, talba li tirrifletti relazzjoni intima, permezz tat-talb. Din hi mudell ta’ relazzjoni għalina wkoll, għaliex aħna lkoll ulied il-Missier. Il-Missier hu wkoll ippreżentat bħala dak li jagħti: f’din is-silta naqraw li hu jagħti difensur, lil kulħadd u liż-żminijiet kollha, imma f’partijiet oħra tal-Bibbja naqraw dwar il-qalb tal-Missier (bħal f’Rumani 8:32, per eżempju: “Hu, li anqas lil Ibnu stess ma ħafirha, imma tah għalina lkoll, kif ma jagħtiniex ukoll kollox miegħu?”)

Ġesù hu, fil-fatt, l-ewwel paraklitu li jidħol għalina quddiem il-Missier. B’din it-talba d-dixxiplu jingħata difensur ieħor. Din l-għotja hi frott ir-relazzjoni tal-Iben mal-Missier, u mhux tat-talb tad-dixxiplu, iżda d-dixxiplu hu mistieden jidħol f’dan l-atteġġjament tal-imħabba, li tindika kif għandna nħobbu lil dak li ħabbna l-ewwel.

Bl-għoti tal-Ispirtu, għalhekk, jintemmu l-wegħdiet kollha. L-Ispirtu jingħaraf ladarba huma magħrufin il-Missier u l-Iben, u d-dixxiplu jista’ jagħrfu biss għax qalbu miftuħa għal Ġesù u jekk iħalli lin-nifs tal-Ispirtu jidħol jgħammar fih.

Għalhekk, quddiem din is-silta, lest nidħol f’din ir-relazzjoni t’imħabba, jew naħrab? Jew nagħżel li nibqa’ magħluq? Hu jibqa’ jistennieni. Jien wieħed mid-dixxipli, u din mhux ġenerika: Ġesù jkellem lili nnifsi wkoll b’mod dirett. Din is-siltà tfakkarna li l-awtentiċità hi mibnija fuq il-ħarsien tal-Kmandamenti, li huma bħal mera li juruna min aħna u fejn aħna. Fin-nuqqas tagħhom hemm il-kaos u t-taqlib. Meta naqa’, iżda, Alla jgħinni nqum. Lest, imma, ninfetaħ aktar għal din il-ħidma tal-Ispirtu fija?

____

L-Evanġelju tas-sitt ħadd tal-Għid (Ġw 14:15-21)

F’dak iż-żmien, Ġesù qal lid-dixxipli tiegħu: “Jekk tħobbuni, ħarsu l-kmandamenti tiegħi. U jiena nitlob lill-Missier, u hu jagħtikom Difensur ieħor biex jibqa’ magħkom għal dejjem, l-Ispirtu tal-verità, li d-dinja ma tistax tirċevih, għax hija la tarah u lanqas tagħrfu. Iżda intom tagħrfuh, għaliex jgħammar magħkom, u huwa fikom. Ma nħallikomx iltiema. Nerġa’ niġi għandkom. Ftit ieħor, u d-dinja ma taranix aktar. Iżda intom għad tarawni, għax jiena ngħix, u intom ukoll għad tgħixu. F’dak il-jum intom tagħrfu li jiena f’Missieri, u intom fija u jiena fikom. Min iżomm il-kmandamenti tiegħi u jħarishom, dak hu li jħobbni; u min iħobb lili, iħobbu wkoll il-Missier, u jiena wkoll inħobbu u nurih lili nnifsi”.