Il-Kandidatura

Għaddew 5 snin minn meta dħalt l-ewwel darba fis-Seminarju. Qisu lbieraħ meta għidt lill-familja u l-ħbieb li ridt insir Saċerdot. Il-formazzjoni tas-Seminarju tinvolvi ħafna sigħat ta’ tfittxija personali tar-ruħ kif ukoll konversazzjonijiet u tagħlim minn persuni oħra li wieġbu għas-sejħa partikolari ta’ Alla għas-Saċerdozju. Ħafna sigħat ta’ talb, riflessjoni, studju u direzzjoni spiritwali ġabuni f’dan il-punt ta’ ħajti. 

Il-Kandidatura hija rit li jseħħ waqt il-formazzjoni tas-Seminarju, li bih il-Knisja tirrikonoxxi li s-Seminarista huwa denju li jiġi ordnat (huwa għalhekk li aħna nsejħu kandidati għall-ordinazzjoni għas-saċerdozju). Li ssir Kandidat ifisser li aħna formalment nitolbu lill-Isqof tagħna li għandna l-intenzjoni li nirċievu s-sagrament tal-Ordni Sagri. Dan huwa mument speċjali għalina għax jirrikonoxxi li permezz tat-talb, studju u dixxerniment tar-rieda ta’ Alla, iddeċidejna li nimxu ’l quddiem bl-ordinazzjoni tagħna.

Il-Kandidatura hija sejħa personali biex inkomplu nfittxu r-rieda ta’ Alla f’ħajjitna u tfakkira li s-saċerdozju mhuwiex vokazzjoni għall-individwu imma vokazzjoni li tgħix għall-poplu kollu ta’ Alla.

Jekk jogħġbok kompli itlob għalina waqt li nkomplu l-vjaġġ tagħna.

Ritratt: Arċidjoċesi ta’ Malta