It-Tieni Ħadd tal-Avvent

EVANĠELJU Lq 3:1-6

Qari mill-Evanġelju skont San Luqa

Fis-sena ħmistax tal-ħakma ta’ Tiberju Ċesari, meta Ponzju Pilatu kien gvernatur tal-Lhudija, Erodi tetrarka tal-Galilija, ħuh Filippu tetrarka tal-artijiet tal-Iturija u t-Trakonija, u Lisanja tetrarka ta’ Abileni, fiż-żmien meta l-uffiċċju ta’ qassis il-kbir kien f’idejn Anna u Kajfa, il-kelma tal-Mulej ġiet fuq Ġwanni bin Żakkarija, fid-deżert. U ġie fl-inħawi kollha ta’ madwar il-Ġordan, ixandar magħmudija ta’ ndiema għall-maħfra tad-dnubiet, kif hemm imniżżel fil-ktieb tal-profeziji ta’ Iżaija:

“Leħen ta’ wieħed jgħajjat fid-deżert:
Ħejju t-triq tal-Mulej,
iddrittaw il-mogħdijiet tiegħu.
Kull wied jimtela,
kull muntanja u għolja titbaxxa,
il-mogħdijiet mgħawwġa jiddrittaw,
u t-triqat imħarbta jitwittew.
U l-bnedmin kollha jaraw is-salvazzjoni ta’ Alla!”.

Il-Kelma tal-Mulej.
R/. Tifħir lilek, Kristu.

Riflessjoni

Luqa, jagħraf li dan il-messaġġ hu għad-dinja kollha, u mhux sempliċement għall-komunità tal-Knisja. Luqa jqiegħed il-bixra tal-evanġelju fuq palk nazzjonali u internazzjonali u fir-rigward tal-ġrajjiet globali. Luqa jinsisti li r-reliġjon mhix affari privata u li l-istorja tal-moviment madwar Ġesù ta’ Nazaret mhijiex storja ta’ kuljum. Hija pjuttost storja b’sinifikat politiku u reliġjuż.

F’dan it-tielet Vanġelu insibu impatt drammatiku qawwi u inqas fokus dwar il-fatti. Huwa jpoġġi l-ġrajjiet fil-“pontifikat ta’ Anna u Kajfa”, li jimplika li kien hemm żewġ qassisin il-kbar fl-istess ħin. Fil-​fatt, Kajfa ħa post Anna bħala qassis il-​kbir, anki jekk l-​influwenza minn Kajfa.

Luqa jippreżenta lil Ġwanni bin Żakkarija bħala profeta fil-linja twila ta’ profeti li tilħaq il-qofol tagħha fid-dehra ta’ Ġesù ta’ Nazaret fix-xena globali. Ġesù hu dak li tassew iġib is-salvazzjoni ta’ Alla tagħna. Ta’ min jinnota li l-profezija f’Luqa mhix riservata għall-karattri maskili. Bil-bidla minn spazju privat għal pubbliku f’Luqa 3, madankollu, il-profetessi li dehru b’mod prominenti fil-kapitli preċedenti (Eliżabetta, Marija, Anna) jisparixxu min-narrattiva.

“Ġesù hu dak li tassew iġib is-salvazzjoni ta’ Alla tagħna”

Dan it-test jinkludi xi temi favoriti ta’ Luqa:

  • profezija u t-twettiq tagħha

  • il-kelma ta’ Alla

  • treġġigħ lura tal-aspettattivi

  • konverżjoni jew indiema

  • ixandru l-aħbar tajba

  • maħfra tad-dnubiet

  • salvazzjoni

Bħal fil-​passat taʼ Israel, id-​deżert huwa l-​post tar-​rivelazzjoni ta’ Alla. Il-profeta Ġwanni jappella lin-nies tar-reġjun ta’ madwar ix-Xmara Ġordan biex idawru qalbhom u ħajjithom, u jaċċettaw “magħmudija ta’ metanoia jew konverżjoni għall-maħfra tad-dnubiet”.

Nistgħu nisimgħu ċ-ċitazzjoni ta’ Isaija li ġejja, “Ħejju t-triq…”, fl-isfond tal-ewwel qari mill-profeta Baruk. Il-mod ta’ Alla jinvolvi li jintlibes l-“ilbies ta’ integrità”  li jħalli lil Alla jipprovdi ħniena/opri ta’ ħniena (eleēmosunē) u integrità/relazzjoni t-tajba (dikaiosunē).

Talba
Nitolbu li aħna wkoll nimxu fit-triq li qed iħejji Alla għalina u nkunu ilħna ta’ dawl u tama fi żmienna. Ammen.