Is-Seba’ Ħadd ta’ Matul is-Sena

Qari mill-Evanġelju skond San Mattew
F’dak iż-żmien, Ġesù qal lid-dixxipli tiegħu: “Smajtu xi ntqal: ‘Għajn b’għajn u sinna b’sinna’. Imma jiena ngħidilkom biex bniedem ħażin ma tiqfulux; anzi, jekk xi ħadd jagħtik daqqa ta’ ħarta fuq ħaddek tal-lemin, dawwarlu l-ieħor ukoll; u lil min ikun irid itellgħek il-qorti u jeħodlok il-libsa, ħallilu wkoll il-mantar. U jekk xi ħadd iġagħlek timxi miegħu mil wieħed, mur miegħu…


EVANĠELJU
Ħobbu lill-għedewwa tagħkom.
Mt 5:38-48

Qari mill-Evanġelju skond San Mattew
F’dak iż-żmien, Ġesù qal lid-dixxipli tiegħu: “Smajtu xi ntqal: ‘Għajn b’għajn u sinna b’sinna’. Imma jiena ngħidilkom biex bniedem ħażin ma tiqfulux; anzi, jekk xi ħadd jagħtik daqqa ta’ ħarta fuq ħaddek tal-lemin, dawwarlu l-ieħor ukoll; u lil min ikun irid itellgħek il-qorti u jeħodlok il-libsa, ħallilu wkoll il-mantar. U jekk xi ħadd iġagħlek timxi miegħu mil wieħed, mur miegħu…

Nimxu flimkien (III)

Qari mill-Atti tal-Appostli
Atti 15: 22 – 35

Imbagħad l-appostli u l-presbiteri, flimkien mal-Knisja kollha, dehrilhom li kellhom jagħżlu lil xi wħud minnhom u jibagħtuhom Antjokja ma’ Pawlu u Barnaba. Dawn kienu Ġuda, jgħidulu Barsaba, u Sila, li kienu minn ta’ quddiem fost l-aħwa, u bagħtu magħhom din l-ittra: “L-appostli u l-presbiteri, ħutkom, lill-aħwa ta’ Antjokja, tas-Sirja u taċ-Ċiliċja, li ġew mill-ġnus; is-sliem għalikom! Aħna smajna li xi wħud min-nies tagħna, mingħajr ebda ordni tagħna, ġew ħawdukom u…

X’inhi l-Missjoni tal-Knisja?

Waħda mill-karatteristiċi tal-knejjes Maltin hi li ġeneralment jinsabu f’nofs il-pjazza tar-raħal. Din mhux b’kumbinazzjoni. Hija fil-pjazza li r-raħal tieħu l-ħajja. Hemm in-nies jiltaqgħu u jitħaddtu, jixtru u jbiegħu, jaħdmu u jistrieħu biex ikunu jistgħu jkomplu l-ħajja tagħhom wara l-ħitan ta’ darhom.

Alla jinqeda bi xbieha simili permezz tal-profeta Żakkarija biex iħabbar lill-poplu tiegħu kif se tkun Ġerusalemm il-Ġdida. Din hija d-destinazzjoni tagħna fejn għad ningħaqdu tal-Ħallieq tagħna fix-xirka tal-qaddisin. Imma hija wkoll fil-Knisja fejn…

Folji minn Album ta’ Tieġ

EVANĠELJU Ġw 2:1-1

F’dak iż-żmien, sar tieġ f’Kana tal-Galilija, u omm Ġesù kienet hemm. Ġesù kien mistieden għat-tieġ hu wkoll flimkien mad-dixxipli tiegħu.

Billi ma kienx fadal iżjed inbid, omm Ġesù qaltlu: “Ma għandhomx inbid”. U Ġesù qalilha: “X’hemm bejni u bejnek, mara? Is-siegħa tiegħi għadha ma waslitx”. Omm Ġesù qalet lill-qaddejja: “Agħmlu kulma jgħidilkom hu”.

Issa kien hemm sitt ġarar tal-ħaġar, imqiegħda hemm għar-rit tal-purifikazzjoni tal-Lhud, kull waħda minnhom tasa’ xi mitt jew…

Awtorità fil-Qadi

EVANĠELJU Mk 10:35-45 …