Sbuħija mgħixa

Grazzja kbira mis-sena barra kienu l-Eżerċizzi Spiritwali fil-ħajja ta’ kuljum. Minflok f’xahar wieħed f’post miġbur kelli aktar iċ-ċans napprezza l-importanza tat-talb f’rutini differenti, bil-mod, tul numru ta’ xhur fil-ħajja ta’ kuljum. Fil-fatt bdejt dan l-irtir matul esperjenza ta’ xogħol ma’ kumpanija legali fil-Belt Valletta, komplejtu waqt esperjenza pastorali ma’ kappillan Malti f’parroċċa fi Vjenna, u spiċċajtu waqt esperjenza komunitarja ma’ grupp ta’ żgħażagħ ispirati mill-ispiritwalità Injazjana f’Ruma. Bl-eżerċizzji ta’ talb u bil-għajnuna tad-direttur spiritwali, tal-mentor u ta’…

Ferħ sobriju (Ġw 20:19-23)

L-Evanġelju t’għada jfakkarni f’dak li kiteb Benedittu XVI dwar meta t-Tradizzjoni tal-Knisja titkellem fuq “sober inebriation caused in us by the Holy Spirit.” Bil-Malti naħseb nistgħu naqilbuha għal ‘ferħ sobriju kkawżat fina mill-Ispirtu s-Santu,’ li naħseb tirrifletti ħafna din is-silta.

“Id-dixxipli ferħu meta raw lill-Mulej” (20:20). Il-ferħ tagħhom ma kienx ferħ ta’ grupp ta’ nies li raw lil xi ħadd li ħasbu li mhux se jarawh aktar u, kif ngħidu bil-Malti, għaddielhom malajr, iżda…

Leħen l-għarus

Fl-Evanġelju ta’ San Ġwann (3:29) naqraw: “Dak li għandu l-għarusa huwa l-għarus; imma l-ħabib tal-għarus, li jkun ħdejh u jisimgħu, jifraħ ħafna meta jisma’ leħen l-għarus.”

Ġwanni l-Battista, hu u jitkellem dwar Ġesù mad-dixxipli tiegħu, jistqarr il-vojt fil-bniedem. Il-vojt għandu wiċċ u għandu isem sew fil-fatt li Ġwanni mhuwiex l-għarus u sew fil-bżonn li jkun ħabib tal-għarus.

Il-Kelma t’Alla, għalhekk, tikkonferma li l-vojt m’huwiex illużjoni imma esperjenza. Il-vojt jimtela’ billi…

Gylan Camilleri, fil-ħames sena

L-ambjent fejn permezz tar-relazzjoni tiegħi m’Alla, mal-oħrajn u bl-esperjenzi kollha li ngħaddi minnhom, ’il quddiem inkun nista’ nservi aħjar lil Alla u l-poplu tiegħu fis-saċerdozju.

Ian Diacono, fil-ħames sena

Il-post fejn raġel jifforma moħħu, ġismu u ruħu fix-xbieha ta’ Ġesu Kristu.

Sean Abela, fis-sitt sena

Il-post li fih ngħixu bħala komunità biex niddixxernu, nikbru fir-relazzjoni tagħna m’Alla u nifformaw ruħna biex inkunu saċerdoti skont il-qalb tiegħU.

Marvic Mallia, fl-ewwel sena

Il-post fejn issir taf aħjar lilek innifsek permezz tad-diversi esperjenzi u formazzjoni li jwassluk biex tifhem u tagħraf l-Imħabba li hemm f’din is-sejħa ta’ servizz.

Jean Claude Attard, fis-sitt sena

Skejjel differenti ta’ talb u ta’ ħsieb, li jiġu flimkien biex ikabbru lill-bniedem umanament u fis-servizz għall-oħrajn, bis-sabar u bil-ferħ.

Matthew Sammut, fit-tielet sena

L-esperjenza li fiha niġi kkonformat ma’ Kristu.

Il-protesta (Mt 17:1-9)

Hemm xena fil-film Café Society (2016) fejn mara Lhudija tilmenta ma’ żewġha dwar kif binhom, qattiel, isir Nisrani. ‘L-ewwel qattiel, imbagħad isir Nisrani. X’għamilt biex jistħoqqli dan? X’inhi l-agħar?’, tgħid Rose Dorfman.

Marty, żewġha, ifakkarha li binhom sar Nisrani għax qalilhom li huma ma jemmnux fil-ħajja wara l-mewt, iżda waqt li tenniet li kulħadd jibża’ mill-mewt, Rose saħqet li m’għandna qatt nitilqu r-reliġjon li twelidna fiha.

Marty jwieġeb li hu ma jibżax mill-mewt, imma martu kienet pronta tfakkru li hu baħnan…