“Ħadd ma jista’ jirċievi xi ħaġa jekk ma tingħatalux mis-sema”

“Ħadd ma jista’ jirċievi xi ħaġa jekk ma tingħatalux mis-sema.”
ĠWANNI‬ 3:27‬ 

Din il-kwotazzjoni tolqotni għax donnu tant sirna independenti li tlifna l-bżonn li għandna ta’ xulxin – u ta’ Alla – bħal donnu nistgħu ngħaddu mingħajr l-għajnuna ta’ ħadd. Forsi ħafna drabi d-differenza hi problema, għax hi interpretata jew bħala superjorità jew bħala theddida, meta l-punt hu li dak li għandna – kemm it-talenti…

Nibdlu d-dinja jew id-dinja tibdilna?

EVANĠELJU Lq 4:1-13
Qari mill-Evanġelju Mqaddes skont San Luqa

F’dak iż-żmien, Ġesù, mimli bl-Ispirtu s-Santu, raġa’ lura mill-Ġordan u l-Ispirtu ħadu fid-deżert. Hemm għal erbgħin jum Ġesù kien imġarrab mix-Xitan. Matul dawk il-jiem ma kiel xejn; u mbagħad, meta għaddew dawk il-jiem, ħadu l-ġuħ. U x-Xitan qallu: “Jekk inti Bin Alla, għid lil din il-ġebla ssir ħobż”. Wieġbu Ġesù: “Hemm miktub: Il-bniedem mhux bil-ħobż biss jgħix”.

Imbagħad ix-Xitan ħadu fl-għoli u wrieh is-saltniet tad-dinja…

“Tan-niket il-Hena”

EVANĠELJU Mk 13:24-32
Qari mill-Evanġelju skont San Mark


F’dak iż-żmien, Ġesù qal lid-dixxipli tiegħu: “Wara jiem ta’ dwejjaq kbar, ix-xemx tiddallam, il-qamar jitlef id-dija tiegħu, il-kwiekeb jibdew jaqgħu mis-sema, u l-qawwiet tas-smewwiet jitqallbu. Imbagħad jaraw lil Bin il-bniedem ġej fis-sħab b’qawwa kbira u bi glorja. U mbagħad jibgħat l-anġli biex jiġbor flimkien il-maħturin tiegħu mill-erbat irjieħ, minn tarf l-art sa tarf is-sema.


Mis-siġra tat-tin tgħallmu din il-parabbola. Meta l-fergħa tagħha tirtab u tarmi l-weraq, intom tintebħu…

Bniedem sħiħ

Fil-Librerija tat-Teoloġija, fis-Seminarju, qed jiġu murija numru ta’ kotba ta’ valur b’rabta ma’ Dante Alighieri, il-poeta tas-sekli tlettax u erbatax magħruf l-aktar għall-Kummiedja Divina, li din is-sena qegħdin infakkru s-seba’ mitt anniversarju mill-mewt tiegħu.

Fost il-kotba għall-wiri hemm l-iżgħar pubblikazzjoni tal-Kummiedja miż-żmien tar-Rinaxximent, magħrufa bħala d-Dantino. Din l-edizzjoni hija indirizzata mill-printer lill-Kardinal Giulio de’ Medici li, fl-1523, ġie elett Papa Klement VII. Insibu wkoll, fost l-oħrajn, il-Kummiedja Divina b’illustrazzjonijiet ta’ Gustav Doré (ippubblikat fl-1894…

Saqajna mal-art

Qari mill-Evanġelju skont San Ġwann (1, 6-8.19-28)

Kien hemm raġel mibgħut minn Alla, jismu Ġwanni. Dan ġie bħala xhud, biex jixhed għad-dawl, biex bih kulħadd jemmen. Ġwanni ma kienx id-dawl, imma ġie biex jixhed għad-dawl.

Ix-xhieda ta’ Ġwanni kienet din, meta l-Lhud ta’ Ġerusalemm bagħtu għandu xi qassisin u Leviti biex jistaqsuh: “Int min int?”. Hu stqarr bla ma ċaħad: “Jien m’iniex il-Messija”. Huma reġgħu staqsewh: “Mela min int? Elija?” “M’iniex”, qalilhom. “Int il-Profeta?” “Le”, weġibhom. Imbagħad…

Il-qassis li ma kienx

Il-Professur Oliver Friggieri ma kienx biss Professur għal uħud minna fis-Seminarju li qabel bdejna l-formazzjoni tagħna fis-Seminarju konna studenti tal-Malti fl-Università, imma kien ukoll ta’ spalla għalina fid-dixxerniment ta’ x’irid Alla minna f’ħajjitna.

Napprezza ħafna l-lezzjonijiet tiegħu, li għax il-letteratura kienet dwar il-ħajja ma kienx jiddejjaq jitkellem dwar il-ħajja; napprezza ħafna l-laqgħat li kelli miegħu, għax l-uffiċċju tiegħu kien miftuħ dejjem għall-istudent; napprezza ħafna l-preżenza tiegħu f’ħajti, preżenza umli imma soda.

Il-memorja

Nistgħu niftakru xi ħaġa li ma għexniex? Aħna ma niftakrux weħidna, imma nistgħu wkoll nagħmlu sens mit-tifkiriet tal-oħrajn fil-kuntest akbar li nagħmlu parti minnu. Tul il-proċess li nippruvaw nifhmu x’għaddejna minnu u xi ġralna, kontinwament inkunu qed nibnu l-identità tagħna fil-preżent. Il-proċess li niftakru, għalhekk, ma jsirx fil-passat – anke jekk isir dwar il-passat – imma fil-preżent. Meta nfakkru lil dawk li tilfu ħajjithom fil-gwerer dinjija nirriflettu mhux biss fuq il-memorja ta’ dawk li xi mkien u…

Sbuħija mgħixa

Grazzja kbira mis-sena barra kienu l-Eżerċizzi Spiritwali fil-ħajja ta’ kuljum. Minflok f’xahar wieħed f’post miġbur kelli aktar iċ-ċans napprezza l-importanza tat-talb f’rutini differenti, bil-mod, tul numru ta’ xhur fil-ħajja ta’ kuljum. Fil-fatt bdejt dan l-irtir matul esperjenza ta’ xogħol ma’ kumpanija legali fil-Belt Valletta, komplejtu waqt esperjenza pastorali ma’ kappillan Malti f’parroċċa fi Vjenna, u spiċċajtu waqt esperjenza komunitarja ma’ grupp ta’ żgħażagħ ispirati mill-ispiritwalità Injazjana f’Ruma. Bl-eżerċizzji ta’ talb u bil-għajnuna tad-direttur spiritwali, tal-mentor u ta’…

Ferħ sobriju (Ġw 20:19-23)

L-Evanġelju t’għada jfakkarni f’dak li kiteb Benedittu XVI dwar meta t-Tradizzjoni tal-Knisja titkellem fuq “sober inebriation caused in us by the Holy Spirit.” Bil-Malti naħseb nistgħu naqilbuha għal ‘ferħ sobriju kkawżat fina mill-Ispirtu s-Santu,’ li naħseb tirrifletti ħafna din is-silta.

“Id-dixxipli ferħu meta raw lill-Mulej” (20:20). Il-ferħ tagħhom ma kienx ferħ ta’ grupp ta’ nies li raw lil xi ħadd li ħasbu li mhux se jarawh aktar u, kif ngħidu bil-Malti, għaddielhom malajr, iżda…

Leħen l-għarus

Fl-Evanġelju ta’ San Ġwann (3:29) naqraw: “Dak li għandu l-għarusa huwa l-għarus; imma l-ħabib tal-għarus, li jkun ħdejh u jisimgħu, jifraħ ħafna meta jisma’ leħen l-għarus.”

Ġwanni l-Battista, hu u jitkellem dwar Ġesù mad-dixxipli tiegħu, jistqarr il-vojt fil-bniedem. Il-vojt għandu wiċċ u għandu isem sew fil-fatt li Ġwanni mhuwiex l-għarus u sew fil-bżonn li jkun ħabib tal-għarus.

Il-Kelma t’Alla, għalhekk, tikkonferma li l-vojt m’huwiex illużjoni imma esperjenza. Il-vojt jimtela’ billi…