Noffri ħajti bħala rigal

EVANĠELJU Mt 2:1-12
Qari mill-Evanġelju skont San Mattew

Meta twieled Ġesù f’Betlehem tal-Lhudija, fi żmien is-sultan Erodi, xi maġi mil-Lvant ġew Ġerusalemm jistaqsu: “Fejn hu dak li twieled sultan tal-Lhud? Għax rajna l-kewkba tiegħu tielgħa, u ġejna nqimuh”. Is-sultan Erodi sama’ bihom, u tħawwad hu u Ġerusalemm kollha miegħu. Ġabar flimkien il-qassisin il-kbar u l-kittieba kollha tal-poplu, u ried jaf mingħandhom fejn kellu jitwieled il-Messija. U huma qalulu: “F’Betlehem tal-Lhudija, għax hekk inkiteb mill-profeta: “U…

L-Ewwel Ħadd tal-Avvent

EVANĠELJU Lq 21:25-28, 34-36

Qari mill-Evanġelju Mqaddes skont San Luqa

F’dak iż-żmien, Ġesù qal lid-dixxipli tiegħu: “Ikun hemm sinjali fix-xemx u l-qamar u l-kwiekeb. Il-ġnus fuq l-art, b’qalbhom ittaqtaq, ma jafux x’jaqbdu jagħmlu minħabba l-ħsejjes tal-baħar u tal-imwieġ; in-nies ruħhom ħierġa bil-biża’ billi jobsru xi jkun ġej fuq id-dinja, għax il-qawwiet tas-smewwiet jitqallbu.

Imbagħad jaraw lil Bin il-bniedem ġej fi sħaba, b’qawwa u glorja kbira. Meta jibda jseħħ dan kollu, qawwu qalbkom u erfgħu…

“Mgħallem, agħmel li nara”

EVANĠELJU Mk 10:46-52
Qari mill-Evanġelju skont San Mark

F’dak iż-żmien, waqt li Ġesù kien ħiereġ minn Ġeriko flimkien mad-dixxipli tiegħu u ma’ kotra kbira ta’ nies, kien hemm wieħed tallab agħma, jismu Bartimew, bin Timew, bilqiegħda mal-ġenb tat-triq. Dan, meta sama’ li kien Ġesù ta’ Nazaret, qabad jgħajjat u jgħid: “Ġesù, bin David, ikollok ħniena minni!”.

Kien hemm ħafna li bdew jgħajtu miegħu biex jiskot imma hu aktar beda jgħajjat:…

Bidu ta’ sena ġdida

Għeżież qarrejja u ħbieb tas-Seminarju,

Nittamaw li tinsabu lkoll tajbin.

Din is-sena seminaristika tat il-bidu tagħha nhar il-21 ta’ Settembru 2021. Il-komunità tas-Seminarju huwa l-post fejn kull wieħed minna jiġi ffurmat biex filwaqt li jkompli jagħraf is-sejħa tiegħu, jagħraf aħjar min hu u kif jista’ jkun ta’ ġid kemm għall-komunità kif ukoll ‘il quddiem fil-Knisja fis-servizz tiegħu bħala saċerdot. Għalhekk, nirringrazzjaw lill-Mulej tal-mod kif jaħdem fina u permezz tagħna.

Waqfa mal-Mulej

Matul is-sena ta’ formazzjoni jkollna ħafna opportunitajiet illi jirrikjedu ħidma kontinwa. Faċli illi nidħlu f’rutina fejn iż-żmien ma jkunx qiegħed jagħtina l-opportunità biex nieqfu u naħsbu fuq dak li nkunu għaddejin minnu. Għalhekk, l-irtiri huma opportunità biex nirriflettu fuq il-ħidma tagħna u fuq kollox, kif il-formazzjoni qiegħda tagħrbilna. Permezz ta’ lajċi impenjati u qassisin b’kariżmi differenti, l-irtiri huma mezz ta’ kif nisimgħu lil Alla jkellimna fil-qalb tagħna ħalli nagħrfu illi Hu s-sors ta’ kull inizjattiva, impenn u…

Il-Mulej qiegħed isejjaħ… se nwieġeb?

X’nista’ nagħmel biex nagħraf is-sejħa tiegħi? Kif nista’ nasal biex nagħraf Alla x’irid minni? Jekk inti qiegħed tistaqsi dawn il-mistoqsijiet, mela nistiednek għall-attivitajiet illi jkollna ta’ kull xahar fiċ-Ċentru tal-Vokazzjonijiet bis-sehem tagħna s-seminaristi.

Matul din is-sena qegħdin isiru weekends vokazzjonali għal subien minn Year 7 sal-ġuvintur illi għalqu 18–il sena ‘l fuq. L-attivitajiet huma mqassmin b’tema partikolari li jintrabtu mal-esperjenzi personali tal-vokazzjoni u mal-identità tal-qassis djoċesan. Dawn it-temi huma mnebbħin mill-aħħar Eżortazzjoni Appostolika tal-Papa Franġisku, Christus Vivit.

L-attivitajiet mill-Year 7 sal-Year…