Il-Countdown li baqa’ għaddej!

Posted by in Featured Post, The Seminary's Blog | 0 comments

Kull filgħodu, kont inħares lejn il-mobile u kont nara 50 jum, l-għada 49 jum, eċċ… Kien countdown għat-18 t’April, il-jum li flimkien ma’ sebgħa oħra konna ser niġu ordnati presbiteri. Sintendi wara tmien snin ta’ formazzjoni tkun imħeġġeġ ħafna għal dan il-jum! Biss, jekk xejn, dan il-perjodu jgħallimna li aħna mhux fil-kontrol taż-żmien.  Fl-istess waqt, nemmen ukoll illi Alla juża kollox biex iwettaq il-grazzja tiegħu. Qabel...

Read More

Il-folla (Lq 19:1-10)

Posted by in Featured Post, Lectio Divina | 0 comments

Fl-Evanġelju tiegħu Luqa jurina l-laqgħa ta’ Kristu mal-midneb: jurina lil Kristu jsalva lil min hu mitluf. Mhemm l-ebda kundizzjoni umani li Alla ma jistax jidħol fiha. Hawn għandna l-għan tal-Inkarnazzjoni t’Alla. F’kapitlu tmintax naraw lil Ġesù jgħallimna fuq it-talb, ikellimna fuq l-attitudni tat-tfal u tal-għonja, it-tielet tħabbira tal-Passjoni u l-għama. Dawn kollha huma mfissra u nistgħu narawhom fil-laqgħa ta’ Ġesù ma’ Żakkew...

Read More

L-iskola tar-rużarju

Posted by in Featured Post, The Seminary's Blog | 0 comments

Nhar it-Tnejn, 7 t’Ottubru, il-Knisja mqaddsa ċċelebrat it-tifkira tal-Imqaddsa Verġni Marija tar-Rużarju. Kelma li meta kont żgħir kienet tqabbadni l-kurżità imma konna nirrepetuha qabel kull posta tar-rużarju, hija l-kelma ‘kontemplazzjoni.’ Din il-kelma nħossha li torbot kemm it-tifkira kif ukoll il-kelma t’Alla ta’ din il-ġurnata. Kemm niddejjaq meta nkun qiegħed nesprimi xi ħaġa importanti lil xi ħadd, u dak li jkun ma jħarisx f’għajnejja....

Read More

It-tallaba (Lq 18:1-8)

Posted by in Featured Post, Lectio Divina | 0 comments

Forsi ħafna drabi, b’ton imtaqqal, issib min jilmenta li qegħdin jonqsu n-nies fil-knisja, biss ħafna drabi aktar niffukaw fuq in-numri milli fuq il-fidi tagħna. Il-mistoqsija ta’ Ġesù f’din is-silta tindirizzana b’mod dirett: “Taħsbu intom li Bin il-bniedem se jsib il-fidi meta jiġi?” Fl-Evanġelju skont San Luqa, insibu diversi drabi lil Ġesù jitlob kif ukoll jgħallem lid-dixxipli dwar it-talb. F’kapitlu 18, insibu żewġ parabboli li permezz...

Read More

Għaddew l-eżamijiet!

Posted by in Featured Post, Lectio Divina | 2 comments

Żmien l-eżamijiet!  X’naqbdu nsejħulu … żmien ta’ paniku, ta’ ansjetà jew forsi ta’ stress.  Fuq kollox żmien fejn l-istudent jirrifletti minn dak kollu li jkun għadda matul is-semestru! Bħala seminarista tal-ewwel sena, kienet l-ewwel darba tiegħi mhux biss li qed nagħmel l-eżamijiet l-università iżda wkoll l-ewwel darba li kont qed nagħmel eżamijiet f’komunità.  Ikolli ngħid li dan iż-żmien għinni napprezza ferm aktar ir-rigal...

Read More